Przekształcenia podmiotów gospodarczych

ludzie przy stole w trakcie obradW pewnym momencie prowadzenia biznesu, ze względu na jego poważny rozwój, często obecna jego struktura prawna nie pozwala na dalszy rozwój, lub po prostu ten rozwój w znacznym stopniu ogranicza. Należy wtedy pomyśleć o przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę osobową lub też w spółkę kapitałową. Firma nasza pomoże państwu na każdym etapie działalności i takimi przekształceniami zajmuje się. Pomagamy również wnieść aportem całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część do innej spółki, dokonując tym samym pewnego podziału majątku między wspólników, gdy dalsza współpraca w jednej spółce jest im nie po drodze. Tworzymy podmioty gospodarcze w formie spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Przekształcamy także spółki osobowe w spółki kapitałowe: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną oraz spółki kapitałowe w spółki osobowe. Tworzymy także konstrukcje oparte na udziale spółek kapitałowych w spółkach osobowych, sporządzamy niezbędne uchwały wymagane statutem czy też umową spółki. W ramach naszych usług oferujemy przekształcanie spółek poprzez zmianę formy prawnej istniejących podmiotów, jak również zmiany umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych. W szczególności dotyczy to podmiotów przez nas obsługiwanych, dla których prowadzimy księgi rachunkowe i znamy się wzajemnie.


Oferujemy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Jest to dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga przejścia na bardziej złożoną formę prowadzenia działalności. Korzyści wynikające z tej procedury to przede wszystkim: Rozdzielenie majątków i tym samym ograniczenie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy tzn. po przekształceniu to spółka będzie odpowiadać za swoje zobowiązania, zaś przedsiębiorca nie będzie odpowiadał swoim majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż działalność tę będzie już prowadziła spółka posiadająca swój własny majątek. Zasada ta doznaje pewnych ograniczeń, ponieważ przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przez 3 lata za zobowiązania powstałe w czasie prowadzenia przez niego działalności, a ponadto subsydiarną wobec spółki odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą członkowie jej zarządu, więc jeśli przedsiębiorca przekształcany zostanie członkiem zarządu spółki przekształconej, to jest on częściowo eksponowany na skutki potencjalnej odpowiedzialności. Obowiązuje zasada kontynuacji – spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Spółce przekształconej przysługują wszystkie przyznane wcześniej zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które uzyskał przedsiębiorca przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W naszej ofercie mieści się również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

 

Zalety takiego rozwiązania są następujące: Zasada kontynuacji – spółka jawna staje się beneficjentem praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Dogodny sposób zmiany formy działalności gospodarczej, która ze względu na swój rozwój i rozmiary wymaga zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę jawną. Rozdzielenie majątków i tym samym oddalenie osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy działających do tej pory w formie spółki cywilnej tzn. w przypadku spółki jawnej jej wspólnicy, co do zasady, ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania dopiero jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, przy działalności w formie spółki cywilnej jej wspólnicy od razu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą tej spółki. Zachowanie tego samego NIP i REGON.

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, np. spółki jawnej w spółkę z o.o.

 

Nasza oferta obejmuje również przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. To rozwiązanie daje przedsiębiorcy następujące korzyści: W spółce kapitałowej (np. spółce z o.o.) wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, gdyż ona sama jest indywidualnym i samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego, w związku z tym sama odpowiada własnym majątkiem. Przekształcenie to sprawdza się między innymi, gdy dotychczasowi wspólnicy z różnych przyczyn, postanawiają ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z osobistego prowadzenia spraw spółki i nie ponosić odpowiedzialności majątku prywatnego za jej zobowiązania. Przekształcenie strukturalne (nie tworzenie nowej jednostki) nie powoduje likwidacji – działalność jest kontynuowana, tyle tylko że w innej formie. Z dniem przekształcenia, wspólnicy spółki osobowej stają się wspólnikami spółki kapitałowej, bez konieczności składania oświadczeń o objęciu udziałów bądź akcji w spółce przekształconej. Przekształcenie zapewnia także ciągłość prawną, co gwarantuje skuteczne korzystanie z wcześniejszych referencji, historii kredytowej dotychczasowej spółki osobowej, zachowanie tego samego numeru NIP oraz REGON. Zapewnienie ciągłości w zakresie zezwoleń, koncesji, licencji, stosunków pracy z dotychczasowymi pracownikami. Zwiększenie liczby wspólników w spółce osobowej może implikować problemy w sprawnym prowadzeniu spraw dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa – z uwagi na potrzebę rozdzielenia funkcji właścicielskich oraz zarządczych. Spółka kapitałowa w takich sytuacjach wydaje się wygodniejszą formą prawną dla konkretnej jednostki.

 

Oferujemy również przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe. Np. przekształcenie spółki z o.o. lub akcyjnej w spółkę komandytową.

To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza gdy wybrana przedwcześnie forma spółki z o.o. lub spółki akcyjnej okazuje się zbyt skomplikowana i sformalizowana, a także w przypadku, gdy wspólnicy chcąc czerpać zyski z prowadzonej działalności, nie chcą opodatkowywać ich dwukrotnie. Zaletami takiego rozwiązania są: Większa efektywność podatkowa. Niższe koszty prowadzenia działalności niż np. w spółce akcyjnej, gdzie wszystkie walne zgromadzenia wspólników muszą być protokołowane przez notariusza, a sprawozdanie finansowe musi by badane przez biegłego rewidenta. Zasada kontynuacji – w spółce osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Możliwość skorzystania z odformalizowanych procedur związanych ze stosunkami wewnętrznymi spółki, w tym zmianami umowy spółki czy zamknięcia spółki bez prowadzenia długotrwałej likwidacji. Zachowanie tego samego NIP i REGON.